Vợ Nhặt Hướng dẫn Trong hồi ức của mình (sách Cách mạng, Kháng chiến và đời sống văn học, Tác…