Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Hướng dẫn

I. CÁCH ĐỌC

– Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.

– Diễn cảm bài văn với cảm hứng ngợi ca, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. Nhấn mạnh những con số về số tiền, tài sản mà ông Đỗ Đình Thiện đã trợ giúp Cách mạng.

* Giải thích từ:

– tín nhiệm là tin cậy

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Trước Cách mạng năm 1943, ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: ông ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu 2 hàng trăm tấn thóc. Sau lập lại. ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Xê cho Xhà nước.

2. Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân , có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.

3. Từ câu chuyện này, em là người công dân phải biết hi sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung: Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều , tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân

Minh Nguyệt

Post Comment